hoya娛樂城 3家媒體中頭獎 米堡殺傷大-足彩050期媒體比對

  北京時間04月09日,中國足球彩票中國足球彩票14場勝負遊戲第17050期比賽結束,本期彩果隨之產生: 

城 米爾 斯克 西朗 西姆 伯茅 科

 

隆 沙克 漢

 

堡 萊錫 弗堡 拜

 

仁 皇

 

馬 塞利 3 1 0 0 3 0 0 3 3 3 3 3 1 3

  收集了國內若乾媒體的投注推介。在這裡我們將這些推介和正確結果進行比對,意在為廣大網友今後的投注提供一簡單參攷,並無意對各家媒體進行排名,特此聲明。 (紅體字為錯誤結果)

<< 足球大贏家 >> 注名 曼

 

城 米爾 斯克 西朗 西姆 伯茅 科

 

隆 沙克 漢

 

堡 萊錫 弗堡 拜

 

仁 皇

 

馬 塞利 金

額 上

中 歷

中 第一檔 3 31 0 10 31 0 30 31 30 3 30 3 31 3 512 – 65.4% 第二檔 3 31 10 10 31 0 30 31 30 31 30 31 31 3 4096 – 70.3% 第三檔 3 31 10 10 31 0 30 31 30 31 30 310 310 31 18432 – 75.4% << 博彩 >>,
歐冠盃盤口; 注名 曼

 

城 米爾 斯克 西朗 西姆 伯茅 科

 

隆 沙克 漢

 

堡 萊錫 弗堡 拜

 

仁 皇

 

馬 塞利 金

額 上

中 歷

中 第一檔 3 30 10 30 31 0 30 31 30 30 30 3 31 3 2048 – 70.2% 第二檔 3 10 10 30 31 0 10 31 31 30 10 3 31 31 4096 – 72.4% 第三檔 3 310 10 30 31 0 10 31 31 30 310 3 31 31 9216 – 76.5% << 愛彩網 >> 注名 曼

 

城 米爾 斯克 西朗 西姆 伯茅 科

 

隆 沙克 漢

 

堡 萊錫 弗堡 拜

 

仁 皇

 

馬 塞利 金

額 上

中 歷

中 第一檔 3 30 10 30 31 0 30 31 30 30 31 3 31 3 2048 – 65.9% 第二檔 3 310 10 30 31 0 10 31 30 30 30 3 31 3 3072 – 71.1% 第三檔 3 310 10 30 31 0 10 31 31 30 310 3 31 3 4608 – 77.4% << 雪緣園 >> 注名 曼

 

城 米爾 斯克 西朗 西姆 伯茅 科

 

隆 沙克 漢

 

堡 萊錫 弗堡 拜

 

仁 皇

 

馬 塞利 金

額 上

中 歷

中 第一檔 3 31 0 30 31 0 30 3 0 31 31 31 3 3 256 – 63.8% 第二檔 3 31 0 310 31 0 30 3 10 31 31 31 3 3 768 – 68.7% 第三檔 3 31 0 310 31 0 310 31 10 31 31 31 3 3 2304 – 76.1% 第四檔 3 31 0 310 31 0 310 31 10 310 31 31 30 3 6912 – 78.6% 第五檔 3 31 0 310 31 0 310 310 10 310 310 31 30 3 15552 – 80.4%

  說明:媒體推薦的歷史命中率統計表示媒體歷史平均命中場次,即:歷史命中總場數/(勝負彩期數*14),該數据從勝負彩第08070期開始統計;如上期該媒體無推薦,則上期命中用-代替。

更多彩票資訊